Truy cập nội dung luôn

CHI TIẾT

Kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Lực lượng Pháp chế Công an nhân dân (27/10/1975 – 27/10/2020)
25/10/2020

Ngày 27/10/1975, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành Quyết định số 2493/BNV thành lập tổ chức Pháp chế đầu tiên trực thuộc Bộ trưởng, là bộ phận cấu thành trong hệ thống tổ chức bộ máy của lực lượng Công an nhân dân. Đến năm 1977, trước yêu cầu, nhiệm vụ công tác pháp chế của Công an nhân dân ngày càng lớn, Thường vụ Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/CP thành lập vụ Pháp chế trực thuộc Bộ Công an. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ngày 15/5/1985, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 57-QĐ/BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức pháp chế ở các đơn vị, địa phương, chỉ đạo thành lập các Tổ Pháp chế chuyên trách trong các tổng cục, bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ trưởng và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện  Quyết định số 57/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 06/12/1985, Ban Giám đốc Công an tỉnh ra Quyết định số 310/QĐ-PX13 thành lập Tổ Pháp chế trực thuộc Văn phòng Tổng hợp Công an tỉnh, biên chế gồm có 3 đồng chí chuyên trách làm công tác Pháp chế. Sự ra đời của Tổ chức Pháp chế đánh dấu một bước phát triển của lực lượng Công an Tiền Giang trong việc quản lý công tác Pháp chế và tư vấn pháp luật, từng bước đưa hoạt động này vào nề nếp.

Ngày 01/01/1992,  Bộ trưởng Bộ nội ban hành Chỉ thị số 14/NCV(V19)  về tăng cường Pháp chế trong lực lượng Công an nhân dân, Quyết định số 458/BNV (V19) ngày 13/12/1993 của Bộ Nội Vụ (nay là Bộ Công an) về quản lý công tác thi hành án phạt tù. Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục kiện toàn tổ chức Pháp chế Công an tỉnh và Công an cấp huyện, Giám đốc Công an tỉnh quyết định thành lập Đội Pháp chế và quản lý thi hành án phạt tù thuộc Văn phòng Công an tỉnh, biên chế  06 đồng chí, mỗi đơn vị bố trí 01 cán bộ Pháp chế kiêm nhiệm, Công an huyện, thành phố, thị xã bố trí 01 cán bộ Pháp chế  chuyên trách.

Lực lượng Pháp chế Công an Tiền Giang đã tham mưu, giúp Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo quản lý công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; xây dựng, thẩm định, hệ thống hoá, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; cải cách hành chính; cải cách tư pháp; hội luật gia; quy chế dân chủ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi  kiểm tra việc thi hành pháp luật; tư vấn pháp luật về các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, công tác của lực lượng Công an; đề xuất xử lý thông tin báo chí phản ánh về tình hình an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Tiền Giang.

Những năm qua, lực lượng Pháp chế Tiền Giang đã thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian, giảm bớt thủ tục hành chính… Nhất là việc cải tiến về chế độ làm việc ở Công an các cấp trong quan hệ giải quyết các công việc có liên quan đến các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và công dân, đảm bảo mọi công việc đều được tiếp nhận giải quyết nhanh chóng, đúng theo quy định của pháp luật; thường xuyên rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, từng bước đơn giản hoá các thủ tục hành chính trong nội bộ Công an nhân dân, đặc biệt là các thủ tục hành chính có liên quan đến tổ chức và công dân để việc sửa đổi đó phục vụ có hiệu quả công tác Công an, thực sự phục vụ có hiệu quả nhu cầu chính đáng của người dân, doanh nghiệp và đi vào cuộc sống, giảm phiền hà cho tổ chức và công dân trong công tác hành chính, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Công tác cải cách tư pháp kịp thời đề ra kế hoạch, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp trong Công an Tiền Giang, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình, toàn diện các mặt công tác cải cách tư pháp như: việc đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp; chấn chỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác tư pháp đảm bảo hoạt động điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, xử lý đúng người, đúng tội, đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật, không xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm góp phần giữ vững an ninh, trật tự ở địa phương.

Công tác theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật đã kịp thời tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật, lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng, tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn, kiểm tra theo dõi việc thi hành pháp luật; thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật, như kiểm tra việc thi hành pháp luật trên lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những sai phạm, vi phạm, sơ hở, thiếu sót, đồng thời đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể góp phần khắc phục khó khăn, bất cập do các quy định pháp luật gây ra.

Lực lượng Pháp chế Công an Tiền Giang đã tham mưu Ban Giám đốc tổ chức nhiều hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật, hội nghị tập huấn chuyên sâu về các luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm cho lãnh đạo chủ chốt các đơn vị, công an địa phương. Tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo tham gia, góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Pháp chế Công an Tiền Giang ngày càng phát triển lớn mạnh, đã có nhiều nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng Công an Tiền Giang trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Công an các cấp đã phát huy được trí tuệ, tài năng, đi sâu nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phục vụ có hiệu quả cho công tác bảo vệ an ninh trật tự, tấn công địch và các loại tội phạm, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Nhiều đồng chí cán bộ trưởng thành từ công tác Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp như: Đại tá Đoàn Văn Thanh, nguyên Đội trưởng Đội Pháp chế nay là Trưởng Phòng PC10; Thượng tá Hồ Thị Lệ Thu, nguyên Đội trưởng Đội Pháp chế nay là  Chánh Thanh tra Công an tỉnh; Thượng tá Lê Quốc Thắng, nguyên là Đội phó Đội Pháp chế nay là Trưởng phòng Tham mưu; Trung tá Nguyễn Văn Kiên, nguyên là Cán bộ Pháp chế nay là Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ.

Với niềm tin tưởng và tự hào, lực lượng Pháp chế Công an Tiền Giang tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng rèn luyện, tư dưỡng phấm chất đạo đức, học tập, nâng cao nặng lực, trình độ công tác, phấn đấu thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao trên các ĩnh vực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật; thực hiện quy chế dân chủ; đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, ….. góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./.

Xuân Triêu

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-