Truy cập nội dung luôn

CHI TIẾT

Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Tiền Giang (cấp tỉnh)
07/08/2022

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Ghi chú

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH: 17 TTHC

 1.  

Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước

Phòng An ninh đối ngoại

Mức độ 4

 1.  

Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử ở trong nước

Mức độ 2

 1.  

Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư nước ngoài

Mức độ 4

 1.  

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 2

 1.  

Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 4

 1.  

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 4

 1.  

Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực

Mức độ 4

 1.  

Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 2

 1.  

Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 2

 1.  

Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 2

 1.  

Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài

Mức độ 2

 1.  

Cấp giấy phép xuất, nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

Mức độ 4

 1.  

Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

Mức độ 4

 1.  

Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài 

Mức độ 2

 1.  

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông

Mức độ 4

 1.  

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử

Mức độ 4

17. Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông   Mức độ 4

II. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CON DẤU: 05 TTHC

 1.  

Đăng ký mẫu con dấu mới

Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Mức độ 4

 1.  

Đăng ký lại mẫu con dấu

Mức độ 4

 1.  

Đăng ký thêm con dấu

Mức độ 4

 1.  

Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

Mức độ 4

 1.  

Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi

Mức độ 4

III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ: 03 TTHC

 1.  

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Mức độ 4

 1.  

Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Mức độ 4

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Mức độ 4

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ PHÁO: 34 TTHC

 1.  

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng

Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Mức độ 2

 1.  

Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

Mức độ 2

 1.  

Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

Mức độ 2

 1.  

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

Mức độ 2

 1.  

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao

Mức độ 4

 1.  

Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

Mức độ 4

 1.  

Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

Mức độ 4

 1.  

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

Mức độ 4

 1.  

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ

Mức độ 4

 1.  

Thông báo khai báo vũ khí thô sơ

Mức độ 4

 1.  

Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí

Mức độ 2

 1.  

Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí

Mức độ 2

 1.  

Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng

Mức độ 2

 1.  

Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Mức độ 4

 1.  

Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Mức độ 4

 1.  

Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ 

Mức độ 4

 1.  

Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ

Mức độ 4

 1.  

Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ

Mức độ 4

 1.  

Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Mức độ 4

 1.  

Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Mức độ 4

 1.  

Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Mức độ 4

 1.  

Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ

Mức độ 4

 1.  

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ

Mức độ 4

 1.  

Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ

Mức độ 4

 1.  

Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ

Mức độ 4

 1.  

Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ

Mức độ 2

 1.  

Cấp giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Mức độ 4

 1.  

Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Mức độ 4

 1.  

Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Mức độ 4

 1.  

Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Mức độ 4

 1.  

Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

Mức độ 4

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

Mức độ 4

 1.  

Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Mức độ 4

 1.  

Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

Mức độ 4

V. LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN: 07 TTHC

 1.  

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Mức độ 4

 1.  

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân

Mức độ 4

 1.  

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Mức độ 3

 1.  

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Mức độ 2

 1.  

Đổi thẻ Căn cước công dân

Mức độ 3

 1.  

Cấp lại thẻ Căn cước công dân

Mức độ 3

 1.  

Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

Mức độ 4

V. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ: 07 TTHC

 1.  

Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu tại Công an cấp tỉnh

Phòng Cảnh sát giao thông

Mức độ 4

 1.  

Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 4

 1.  

Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 4

 1.  

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 4

 1.  

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 4

 1.  

Đăng ký xe tạm thời

Mức độ 4

 1.  

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Mức độ 4

VII. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ: 04 TTHC

 1.  

Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh

Phòng Tổ chức cán bộ

Mức độ 2

 1.  

Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

Mức độ 2

 1.  

Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân

Mức độ 2

 1.  

Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh

Mức độ 2

VIII. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH: 17 TTHC

 1.  

Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với Sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20-7-1954 đến 30-4-1975, về gia đình từ ngày 31-12-1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân

Phòng Tổ chức cán bộ

Mức độ 2

 1.  

Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương; thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, cán bộ dân chính đảng hoạt động cách mạng ở chiến trường B, C, K từ 30-4-1975 trở về trước không có thân nhân chủ yếu (vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi hợp pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc

Mức độ 2

 1.  

Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7-1954 đến 30-4-1975 ở chiến trường B, C, K, D (kể cả số đã chết)

Mức độ 2

 1.  

Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương

Mức độ 2

 1.  

Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Mức độ 2

 1.  

Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân

Mức độ 2

 1.  

Cấp "Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí" cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân

Mức độ 2

 1.  

Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 2

 1.  

Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 2

 1.  

Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 2

 1.  

Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 2

 1.  

Xét công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày tại Công an tỉnh

Mức độ 2

 1.  

Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 2

 1.  

Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 2

 1.  

Cấp thẻ bảo hiểm y tế

 

Mức độ 2

 1.  

Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

 

Mức độ 2

    17. Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế   Mức độ 2

IX. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO: 02 TTHC

 1.  

Giải quyết khiếu nại không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

Thanh tra Công an tỉnh

Mức độ 2

 1.  

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

Mức độ 2

X. LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY: 16 TTHC

 1.  

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Mức độ 4

 1.  

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

Mức độ 3

 1.  

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

Mức độ 3

 1.  

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân

Mức độ 3

 1.  

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Mức độ 4

 1.  

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Mức độ 4

 1.  

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Mức độ 4

 1.  

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Mức độ 4

 1.  

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Mức độ 4

 1.  

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Mức độ 4

 1.  

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Mức độ 3

 1.  

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Mức độ 4

 1.  

Cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Mức độ 4

 1.  

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Mức độ 4

 1.  

Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

Mức độ 4

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Mức độ 4

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-