Truy cập nội dung luôn

CHI TIẾT

Kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Pháp chế Công an tỉnh Tiền Giang
26/10/2022

Nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày truyền thống lực lượng Pháp chế Công an nhân dân (27/10/1975 - 27/10/2022), Công an tỉnh Tiền Giang khái lược truyền thống pháp chế Công an tỉnh, những kết quả đóng góp vào công tác bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an Tiền Giang trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Quyết định 57/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định 310/QĐ-PX13 ngày 06/12/1985 thành lập Tổ pháp chế trực thuộc Văn phòng Tổng hợp Công an tỉnh. Thực hiện Chỉ thị 14/CT-BNV của Bộ Nội vụ, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định 204/QĐ-PX13 ngày 26/01/1995 kiện toàn tổ chức Pháp chế: Cấp tỉnh thành lập Đội pháp chế thuộc Văn phòng Công an tỉnh; Các đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh bố trí 01 cán bộ tham mưu tổng hợp làm công tác pháp chế kiêm nhiệm; cấp huyện bố trí 01 cán bộ pháp chế chuyên trách thuộc Đội Tham mưu tổng hợp. Thực hiện Quyết định 846/QĐ-BCA(X13) của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định 998/QĐ-CAT-(PX13) ngày 21/4/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức Đội Pháp chế, thuộc Văn phòng Công an tỉnh; các đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh, Công an cấp huyện bố trí 01 cán bộ  pháp chế chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thuộc Đội Tham mưu tổng hợp. Theo Nghị định 21/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Vụ Pháp chế đổi tên thành Cục Pháp chế và cải cải cách hành chính, tư pháp; Đội Pháp chế, Văn phòng Công an tỉnh đổi tên thành Đội Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - phòng Tham mưu.

Đại hội Chi bộ Đội Pháp chế và quản lý khoa học nhiệm kỳ 2022-2025

Theo Quyết định 2423/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an, Quyết định 4286/QĐ-CAT-PX01 của Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định 481/QĐ-CAT-PX01 ngày 03/3/2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đội Pháp chế và quản lý khoa học thuộc phòng Tham mưu (hợp nhất Đội Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp với Đội Nghiên cứu tổng kết lịch sử và Quản lý khoa học); các đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh và Công an cấp huyện bố trí từ 01 đến 03 cán bộ pháp chế kiêm nhiệm.

Những đóng góp của lực lượng Pháp chế Công an tỉnh Tiền Giang trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang

Công tác tham mưu tư vấn các vấn đề về pháp luật

Tham mưu tổ chức các cuộc họp trao đổi quan điểm với các sở, ngành có liên quan thống nhất quan điểm xử lý các vụ việc về hành chính, hình sự; ban hành văn bản báo cáo xin ý kiến cấp trên hoặc hướng dẫn các đơn vị, Công an địa phương áp dụng pháp luật xử lý vướng mắc pháp luật về hành chính, hình sự, đảm bảo kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Công tác xây dựng văn bản pháp luật, góp ý văn bản quy phạm pháp luật và thẩm định văn bản có liên quan pháp luật

Tham mưu phục vụ trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý nhà về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Pháp chế Công an cấp huyện phục vụ Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy ban hành hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý nhà về an ninh trật tự tại địa phương; chủ động tham mưu tổ chức hội thảo, ban hành văn bản góp ý các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp công tác Công an; thẩm định các văn bản có liên quan đến công tác pháp chế; thẩm định hồ sơ phục vụ đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc trực tiếp Ban Giám đốc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần công tác lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Tổ chức kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác Công an, phục vụ kịp thời, chính xác các mặt công tác có liên quan đến pháp luật; báo cáo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh các Luật, Nghị định cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đảm bảo phù hợp Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến an ninh, trật tự mới ban hành, hết hiệu lực thi hành, thông báo đơn vị, Công an địa phương, đưa trên mạng nội bộ và Trang thông tin điện tử Công an tỉnh phục vụ nghiên cứu, áp dụng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Tham mưu ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;  phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các Quyết định, các chương trình thực hiện các Đề án về tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân theo các Đề án của Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh; làm tốt nhiệm vụ Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ Ban Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy các đơn vị, Công an địa phương xây dựng các Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm, giai đoạn, thực thực hiện Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (ngày 09/11); phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin báo chí, Phát thanh - Truyền hình các cấp thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, các Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Phục vụ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức và Nhân dân.

Cán bộ Đội Pháp chế và quản lý khoa học phòng Tham mưu Công an tỉnh Tiền Giang

Công tác theo dõi, kiểm tra thi hành pháp luật

Tham mưu xây dựng Kế hoạch theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật, đề xuất bố trí đơn vị chuyên trách đảm bảo nguồn nhân lực cho việc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra thi hành pháp luật; phục vụ tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành pháp luật liên quan chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự của ngành Công an trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật.

Công tác bồi thường nhà nước

Tham mưu xây dựng kế hoạch thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước và Luật Trợ giúp pháp lý trong Công an Tiền Giang; tổ chức sơ kết thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Trong giai đoạn 2007 - 2021, không để xảy ra trường hợp oan sai, bồi thường.

Công tác cải cách tư pháp

Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trong Công an Tiền Giang; phục vụ Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng tâm công tác tư pháp, quyết định thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Công an tỉnh, giúp Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu công tác tư pháp. Tham mưu phổ biến và triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện trong Công an tỉnh...

Công tác cải cách hành chính - kiểm soát thủ tục hành chính

Tham mưu xây dựng các kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính; tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; kế hoạch thực hiện thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; phục vụ Ban Chỉ đạo 896 tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (gọi tắt là Đề án 896); tham mưu thực hiện việc rà soát, thu thập và cập nhật thông tin công dân vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh. Xây dựng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; hoàn chỉnh các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để thực hiện chuyển đổi và áp dụng trong Công an tỉnh; duy trì Cổng thông tin điện tử hoạt động thông suốt đảm bảo cung cấp kịp thời, thường xuyên thông tin về phòng chống tội phạm, thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân thực hiện thủ tục hành chính, góp phần xây dựng Cổng thông tin điện tử Công an Tiền Giang là một kênh tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, phòng, chống tội phạm của Công an Tiền Giang.

Tham mưu: Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai thực hiện ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Triển khai thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công về cư trú trên cổng dịch vụ công quản lý cư trú thuộc hệ thống CSDLQG về dân cư; cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Bộ Công an; tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc phục vụ của cơ quan, đơn vị có giải quyết thủ tục hành chính; triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Thông tư Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chí cải cách hành chính và xác định chỉ số cải cách hành chính; thực hiện xác định Chỉ số cải cách hành chính, rà soát, đánh giá, chấm điểm tiêu chí Chỉ số cải cách hành chính.

Thực hiện quy định về thực hiện dân chủ, Hội Luật gia

Tham mưu Kế hoạch thực hiện dân chủ; phát động thi đua chuyên đề; kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an Tiền Giang; tổ chức kiểm tra thực tế việc thực hiện Quy chế dân chủ đối đối với các đơn vị, Công an địa phương; quyết định thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Công an tỉnh, Công an cấp huyện. Làm tốt vai trò Thường trực Chi Hội Luật gia Công an tỉnh, Công an cấp huyện, phối hợp với Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, phổ biến, pháp luật; Hội viên chi hội luật gia thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật theo lĩnh vực công tác của từng hội viên; Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác Hội luật gia và tổ chức sơ kết, tổng kết công tác Hội luật gia, đề ra nhiệm vụ công tác hội luật gia theo quy định

Trong những năm qua, với những cố gắng, lực lượng pháp chế chuyên trách và kiêm nhiệm trong Công an tỉnh Tiền Giang được Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các ban ngành, đoàn thể tỉnh, huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu giúp Ban Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy các đơn vị, Công an địa phương trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi lực lượng pháp chế trong Công an Tiền Giang cần phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa.

Với niềm tin tưởng và tự hào, lực lượng Pháp chế Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của mình, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực: tham mưu xây dựng, góp ý văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; tham mưu theo dõi thi hành pháp luật; thực hiện quy chế dân chủ; đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính... góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Diễm Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-