Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 33 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
27/2022/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
25/2022/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang 4-lượt Xem
14/2022/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
12/2022/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ, mức chi hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
11/2022/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
10/2022/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; phí đăng ký giao dịch bảo đảm và cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
08/2022/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
03/2022/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện Chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
02/2022/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết quy định về nội dung chi, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
01/2022/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
06/2022/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
10/2022/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; phí đăng ký giao dịch bảo đảm và cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 3-lượt Xem
19/NQ-CP 16-02-2022 Nghị quyết ban hành Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 221-225 4-lượt Xem
55/NQLT-ĐĐBQH-HĐND-UBND-UBMTTQVN 30-12-2021 Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026 giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang 5-lượt Xem
32/2021/NQ-HĐND 08-12-2021 Nghị quyết quy định về nhà ở tối thiểu để công dân được đăng ký thường trú tại chổ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
44/NQ-HĐND 08-12-2021 Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022 4-lượt Xem
30/2021//NQ-HĐND 08-12-2021 Nghị quyết quy định không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 3-lượt Xem
27/2021//NQ-HĐND 08-12-2021 Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi than toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Tiền Giang quản lý 4-lượt Xem
25/2021//NQ-HĐND 08-12-2021 Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
45/NQ-HĐND 08-12-2021 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2022 6-lượt Xem

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT